top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

"กรมทรัพยากรน้ำ" ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน "วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก" 2567 ณ จ.สกลนคร


2 กุมภาพันธ์ 2567

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ร่วมภาคีเครือข่าย จ.สกลนคร จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2567 โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 และนายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กองอนุรักษ์แหล่งน้ำ และผู้แทนจากทุกภาคส่วนใน จ.สกลนคร เข้าร่วมงาน ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่ชุ่มน้ำและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์” ณ สวนสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนลูก) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ คุณค่า และความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร นำเสนอผลการดําเนินงานกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารที่ผ่านมาโดยชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ และยกระดับคุณค่าความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร อย่างชาญฉลาด และยั่งยืน

งบประมาณการจัดงานครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์แรมซาร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Ramsar Regional Center-East Asia (RRC-EA)) และ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (SIDA) ผ่านสมาคมส่งเสริมการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน และ องค์กร WWF ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติประมาณ 150 คน คณะผู้นำชุมชน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จำนวน 700 คน และคณะนักเรียนจาก 8 โรงเรียนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จำนวน 100 คน รวมผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

กิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้แก่ ขบวนแห่วิถีชีวิตรณรงค์ปลูกสร้างจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จำนวน 9 ขบวน จาก 11 ตำบล ซุ้มวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้าโอทอป ลุ่มน้ำหนองหารพิธีสืบชะตาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร การแสดงนิทรรศการ ความรู้ทางวิชาการ จากส่วนราชการและหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อเพิ่มปริมาณ และความหลากหลายของพันธุ์ปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร การประกาศเจตนารมณ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน การแข่งขันการวาดภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารที่อยากเห็นในอนาคต กิจกรรมความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ การแข่งขันส้มตำลีลาของกลุ่มแม่บ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3

8 views0 comments

Commenti


bottom of page