top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำท่าแซะ สุราษฏร์ธานี

30 กันยายน 2566: กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ภายใต้คณะทำงานในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ร่วมลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้มีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้วิศวกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า “อ่างเก็บน้ำท่าแซะ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2528 ปัจจุบันมีดินตะกอนมาทับถมภายในอ่างทำให้ไม่ได้กักเก็บน้ำได้ตามความจุเดิมและอาคารระบายน้ำล้นเกิดความชำรุดเสียหายโดยผิวคอนกรีตกำแพงและพื้นรางเทถูกน้ำกัดเซาะหลุดร่อนตามสภาพการใช้งาน ส่งผลให้มีน้ำไหลออกตามรอยรั่ว ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร ปัจจุบันการเกษตรในพื้นที่โดยรอบอ่างมีการเปลี่ยนแปลงพืชในการเพาะปลูกจากเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจเช่นทุเรียน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอ่างเก็บน้ำท่าแซะประกอบด้วย การซ่อมสร้างอาคารระบายน้ำล้น การขุดลอกดินตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำการสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าแซะ คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 1,300 ครัวเรือน คอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 1000 ไร่”

รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสริมว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก วสท. สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องในการวางโครงการ สำรวจออกแบบ และการควบคุมก่อสร้างโครงการต่างๆ ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรม จะช่วยพัฒนาศักยภาพของวิศวกรครอบคลุมงานก่อสร้าง งานโยธา งานทรัพยากรน้ำ งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของวิศวกร นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน”

ผู้ร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วยนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ กรรมการบริการวิชาการ วสท. รศ.ดร. สราวุธ จริตงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. มนัส อนุศิริ อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ. ดร. จุฑามาศ ลักษณะกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายนิทัศน์ พรมพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 นายไพศาล ดำด้วง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 และ 10 เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

นางสาวอโณทัย ราศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สทน. 10 กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ตลอดจนแนวทางการบำรุงรักษา การเพิ่มประสิทธิภาพจากแหล่งจาก วสท. สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับใช้กับการทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”

198 views0 comments

コメント


bottom of page