top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กรมทรัพยากรน้ำ วสท. และสภาวิศวกร ร่วมลงพื้นที่หนองแขนนางน้อย เตรียมเสริมระบบกระจายน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร ร่วมลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ํา ตําบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

28 ตุลาคม 2566: กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ภายใต้คณะทำงานในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ร่วมลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ํา ตําบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้วิศวกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 เปิดเผยว่า “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย พร้อมระบบกระจายน้ํา ตําบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณน้ำเก็บกัก 1.2 ล้าน ลบ.ม. มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 225 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่า 1,500 ไร่ โดยแนวทางการพัฒนาในอนาคต กรมทรัพยากรน้ำจะเชื่อมโยงหนองแขนนางน้อย หนองแขนนาง และทุ่งรวงทอง ซึ่งสามารถเพิ่มความจุเก็บกักรวม ประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม.”

รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “แนวทางข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาจาก วสท. สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำ จะช่วยเพิ่มทักษะให้กับวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องในการวางโครงการ สำรวจออกแบบ และการควบคุมก่อสร้างโครงการต่างๆ ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรม จะช่วยสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของวิศวกร นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน”

ผู้ร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วย รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ กรรมการบริการวิชาการ วสท. รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สจล. นายอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร นายภูสิทธิ์ กิจสกุล กรรมการบริการวิชาการ วสท. ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 นายวรภัต ธรรมประทีป ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ตลอดจนแนวทางการบำรุงรักษา การเพิ่มประสิทธิภาพจากแหล่งจาก วสท. สภาวิศวกร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับใช้กับการทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน”

11 views0 comments

Comments


bottom of page