top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กรมทรัพยากรน้ำ Kick off จัดทำ Information Sheet ขึ้นทะเบียนเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar Site ของไทย2 พฤษภาคม 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เปิดตัวโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Information Sheet เพื่อเสนอ Ramsar Site ของประเทศไทย 4 แห่ง โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพื้นที่ชุ่มน้ำ เครือข่ายอนุรักษ์ จากภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Online ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางและแผนงานการศึกษาและความก้าวหน้าโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ


นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า “กรมทรัพยากรน้ำมีความตั้งใจ ในการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์ จำนวน 4 แห่ง จากการสำรวจความหลากหลายของทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำและกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์”


นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้ข้อมูลเสริมว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำเป็น ระบบนิเวศหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สถานการณ์ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเสื่อมโทรม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย

ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ที่เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาล ในลำดับที่ 110 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2541 รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ การมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ มีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 78 ได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ซึ่งหมายความรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำด้วย ตามความหมายในมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติฯ ปัจจุบันประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเป็นแรมซาร์ไซต์ แล้ว จำนวน 15 แห่ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ และระดับชาติ และมีเป้าหมายที่จะเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้ให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์เพิ่มขึ้น”​พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช และสัตว์ ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สถานการณ์ของชนิดพันธุ์และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเปราะบางเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงและสูญหายของระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กรมทรัพยากรน้ำจึงกำหนดให้มีการจ้างที่กลุ่มที่ปรึกษาอันประกอบด้วย บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Information Sheet เพื่อเสนอ Ramsar Site ของประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง ระยะเวลาในการศึกษา 270 วัน โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ Ramsar Site ตามพันธะที่ต้องดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ต่อไป

68 views0 comments

Kommentare


bottom of page