top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งช่วยเหลือภัยแล้ง บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งน้ำอุปโภคบริโภค บ.ห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลของระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ (ลึก 120 ม.) และแหล่งน้ำดิบผิวดินจากสระน้ำแห้งขอด สภาพน้ำสีเหลืองขุ่นข้นเป็นสนิม หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก


การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รับน้ำสะอาดจากการประปาภูมิภาคสาขาพะเยา ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร ไปเติมใส่ถังน้ำใสของระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างปี 2541/ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม./หอถังสูง 6 ม.ปริมาณน้ำ 10 ลบ.ม.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 126 ครัวเรือน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ซึ่งมีหอพักของนักศึกษา ม.พะเยา จำนวน 44 แห่ง ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมาก คิดเป็นความต้องการใช้น้ำปริมาณกว่า 60 ลบ.ม./วัน สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สทภ.1 วางแผนจัดหาและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดทำระบบกรองน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ


ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้าลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

19 views0 comments

Comments


bottom of page