top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

‘ทน. – มธ.’ ร่วมสรุป “กรอบอัตราค่าใช้น้ำ” มุ่งความเป็นธรรม ยืดหยุ่น เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำทุกภาคส่

กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4

โดย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เน้นย้ำว่า “นโยบายการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำไม่ควรบั่นทอนการแข่งขันของภาคเอกชน แต่ควรสอดคล้องและมีความยืดหยุ่นกับบริบทของสังคมไทยให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมสูงสุด” และได้ขอบคุณหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและแนวทางที่เกี่ยวกับการ กำหนดกรอบความคิดที่เกี่ยวกับอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการใช้กฎหมาย เรื่อง การอนุญาตใช้น้ำและการเก็บค่าใช้น้ำตามพรบ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561” โดยผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และภาคประชาสังคม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาโครงการฯ

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา “โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง การจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าใช้ทรัพยากรน้ำที่ดีในระดับสากล เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ

(2) เพื่อเสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำที่มีความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้น้ำ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทุกประเภท และเป็นอัตราค่าใช้น้ำที่ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้ำของผู้ประกอบการและผู้ใช้น้ำ รวมถึงข้อเสนอแนะในกลไกการบริหารจัดการค่าใช้น้ำที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำ

(3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือแก่ทุกภาคส่วน

(4) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านนโยบายอัตราค่าใช้น้ำที่ดีในระดับสากลให้บุคลากรในหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของประเทศให้เป็นมาตรฐาน

ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ประกอบด้วย (1) ออกใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (2) ออกหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ (3) เรียกเก็บค่าใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎกระทรวงกำหนด และ (4) การตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้ภารกิจข้างต้น เป็นภารกิจใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกเก็บค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 50 ซึ่งจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) กำหนด ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561

กล่าวได้ว่า การประชุมปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เป็นโอกาสดีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการตามภารกิจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


8 views0 comments

Comments


bottom of page