top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

วราวุธ ดันโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก United Nations Environment Programme : UNEP ได้กำหนดให้ “Time for Nature ถึงเวลา....คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” เป็นแนวคิดหลักในการรณรงค์เชิญชวนผู้คนทั่วโลกปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก โดยในปีนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์จากการใช้บริการรับส่งอาหาร หรือ Food Delivery ที่เกิดขึ้นจากการอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และยังทำให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ส่งเสริมการนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นทั้งในสังคม และขยะทะเล ถือเป็นความร่วมร่วมของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคืนประโยชน์กลับสู่สังคมไทย
5 views0 comments

Comments


bottom of page