top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

เมื่อมนุษย์หยุด ธรรมชาติจึงกลับมา


จากการหยุดกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ผ่านมา พบว่า ธรรมชาติในหลายพื้นที่ทั่วโลกฟื้นคืนความสมบูรณ์ เป็นการตอกย้ำว่า ธรรมชาติควรได้หยุดพักและฟื้นฟู มนุษย์จึงควรกลับมามองตนเองว่า ธรรมชาติกำลังปรับสมดุลอย่างไร และส่งสัญญาณอะไรให้กับเราบ้าง และหากเราไม่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เหตุการณ์คล้ายๆ กันนี้อาจเกิดขึ้นอีกก็เป็นได้ นอกจากนี้ จากการที่ประชาชนใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 15 จากปกติ 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน หรือ ใน 1 วัน ก่อให้เกิดขยะพลาสติก จาก Food Delivery เฉลี่ย 11 ชิ้นต่อคน โดยไม่มีการคัดแยก ใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิล ภาครัฐโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

ข้อมูลจาก #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


1 view0 comments

Comments


bottom of page