top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมทรัพยากรน้ำ เตรียมแผนแผนบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มอ่างพวงบึงถนนหักใหญ่ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำบึงถนนหักใหญ่ในพื้นที่ บ้านโนนสง่า ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณมากพอในฤดูฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้งกรมทรัพยากรน้ำ จึงได้วางแผนโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จำนวน 4 ตำบล ของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย ต.กุดพิมาน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวละคร และ ต.ด่านขุนทด จำนวน 54 หมู่บ้าน 4910 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กลับมามีความมั่นคงด้านน้ำรวมถึงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนต่อไป
162 views0 comments

Comments


bottom of page