top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ คืนความสมบูรณ์ระบบนิเวศป่าพรุบางกล่ำ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามโครงการพัฒนา การบริหารจัดน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
29 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่ม รับน้ำที่ไหลรวมมาจากที่สูงโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก และเป็นพื้นที่ที่มีสภาพร่องน้ำที่ตื้นเขิน ในฤดูน้ำหลากน้ำไหลลงคลองบางกล่ำได้ไม่สะดวก ทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแห้งขอดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุบ่อยครั้ง และบางช่วงของปีมีน้ำเค็มรุกล้ำเข้าถึงพื้นที่ป่าพรุ ทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้เข้าดำเนินการและแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูป่าพรุ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดกาหารือแนวทางการบริหารสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวการแนวทางการบริหารจัดการน้ำกับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่184 views0 comments

Comentários


bottom of page