top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำ เตรียม! เพิ่มน้ำต้นทุน พร้อมรับภัยแล้ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมการวางแผนโครงการและงบประมาณ เพื่อเตรียมรับน้ำในฤดูฝน เพิ่มน้ำต้นทุน ตลอดจนการเตรียมการสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึงในปี 2564 รัฐบาลและนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยประชาชน และได้เร่งให้หน่วยงานภาครัฐ เตรียมการรับน้ำฝน เพิ่มน้ำต้นทุน และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 64-65


กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ของกรมทรัพยากรน้ำ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกรมทรัพยากรน้ำ ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามนโยบายของภาครัฐและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งในด้านน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อสอดคล้องกับวิถีดำรงชีพแบบ New Normalนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เผยว่าจากนโยบายเพิ่มน้ำต้นทุนของรัฐบาลนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีแผนการดำเนินงานโดยเน้นเป้าหมายการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ และ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น 170 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ 52,624 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 213,788 ไร่ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทุกๆ แหล่งน้ำที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมกันนี้ นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้วางแผนล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัย และสถานการณ์ภัยแล้งปี 64-65 โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ คาดการณ์ พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม -น้ำล้นตลิ่ง-น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อีกทั้งเตรียมความพร้อม ด้วยการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากดินถล่ม (Early Warning) จำนวน 1,546 สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยจำนวน 4,911 บ้าน ในพื้นที่ 51 จังหวัด 335 อำเภอ 1,152 ตำบล ให้มีความพร้อมมากที่สุด รวมถึง ระบบโทรมาตร จำนวน 228 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยาจำนวน 385 สถานี ตลอดจนการเตรียมเครื่องสูบน้ำ 313 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 142 คัน ในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติบรรเทาภาวะน้ำท่วมรายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อรับสถานการณ์น้ำหลาก ดินโคลนถล่ม และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน ผ่านสื่อหลัก และสื่อ Social Media หลากหลายช่องทาง

และเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ในช่วงหน้าฝนนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันสำรองน้ำฝนสำหรับการอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือน และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

35 views0 comments

Comments


bottom of page