top of page
Search
  • Writer's pictureGNN

การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2563

2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ) เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆได้แก่ แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2563 การดำเนินงานแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน การติดตามความก้าวหน้าพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลโครงการและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรอบวงเงิน 4 แสนล้านตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการหารจัดการน้ำในฤดูฝน 2563 และการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (การแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา)76 views0 comments

Comments


bottom of page